Một số lỗi người thi thường gặp trong bài thi TOEFL iBT (phần 1)

1. Lỗi chia động từ:

Ví dụ:
Incorrect: Each of the girls are going to see the movie.

(Trong câu này, Each of + Danh từ số nhiều luôn phải đi với động từ ở dạng số ít, như vậy chia động từ “are” là chưa chuẩn xác), phải sửa lại thành:

Correct: Each of the girls is going to see the movie.

Hoặc:

Incorrect: I have seen a lot of television programs that shows the suffering of children who have disabilities.

(Câu này động từ đại từ quan hệ “that” đại diện cho từ “programs”, vậy động từ “show” phải hòa hợp với từ “programs” – số nhiều), phải sửa lại thành:

Correct: I have seen a lot of television programs that show the suffering of children who have disabilities.

Một ví dụ nữa:

Having many friends help us build up a support system.

(Cần nhớ chủ ngữ bắt đầu với V-ing hoặc To-Vinf thì động từ chính luôn cần được chia ở số ít dù theo sau V-ing đó là danh từ số ít hay số nhiều), phải sửa lại thành:

Having many friends helps us build up a support system.

Dưới đây là một số quy tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ ta cần chú ý:

1. Chủ ngữ gồm nhiều danh từ được nối với nhau bằng “and” hoặc “both …and…” thì động từ luôn được chia ở dạng số nhiều (Plural form)
E.g: Your enthusiasm and participation have been much participated.

2. Chủ ngữ gồm nhiều danh từ được nối với nhau bằng “or” hoặc “either…or…” thì động từ được chia theo danh từ đứng gần nó nhất.
E.g: Either you or your boss has to attend the meeting.

3. Những danh từ chỉ giá cả, cân nặng, khoảng thời gian đôi lúc sẽ đi với động từ số ít.
E.g: Three hours is plenty of time.

4. Chủ ngữ bắt đầu với “Either, neither, everything, everybody, anything, anybody, each, every” thì động từ luôn ở dạng số ít.

5. Chủ ngữ bắt đầu với “All, more, most, some, any”: nếu theo sau là danh từ số ít thì động từ cũng ở dạng số ít; nếu theo sau là danh từ số nhiều thì động từ ở dạng số nhiều. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.