Đội ngũ quản lý

1. Cô Hoa

2. Thầy Myo

3. Cô Diệu Linh

4. Cô Trần Mai Phương

5. Cô Đặng Trang

6. Cô Hồng Diệu

7. Cô Đỗ Thanh Hà

8. Cô Văn Thùy Nhung

9. Cô Bội Phương