Chuẩn bị cho kỳ thi IELTS trên máy tính với Hội đồng Anh

Nội dung

 • Giới thiệu về hình thức thi IELTS trên máy tính
 • Bài thi Nghe
 • Bài thi Đọc (học thuật)
 • Bài thi Đọc (tổng quát)
 • Bài thi Viết (học thuật)
 • Bài thi Viết (tổng quát)

Giới thiệu về hình thức thi IELTS trên máy tính

Bài thi Nghe

Các dạng câu hỏi trong bài thi Nghe của hình thức thi IELTS trên máy tính sẽ tương tự như hình thức thi trên giấy. Các dạng câu hỏi thông dụng như sau:

 • Câu hỏi nhiều lựa chọn (Multiple Choice)
 • Nối thông tin (Matching)
 • Kế hoạch/Bản đồ/Biểu đồ (Plan/Map/Diagram Labelling)
 • Hoàn thành biểu mẫu (Form Completion)
 • Hoàn thành ghi chú (Note Completion)
 • Hoàn thành bảng (Table Completion)
 • Hoàn thành lưu đồ (Flow-chart Completion)
 • Hoàn thành tóm tắt (Summary Completion)
 • Hoàn thành câu (Sentence Completion)
 • Câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn (Short Answer Questions)

Bài thi Đọc

Bài thi Đọc (học thuật)

Các dạng câu hỏi trong bài thi Đọc (học thuật) của hình thức thi IELTS trên máy tính sẽ tương tự như hình thức thi trên giấy. Các dạng câu hỏi thông dụng như sau:

 • Câu hỏi nhiều lựa chọn (Multiple Choice)
 • Xác định thông tin (Identifying Information – True/False/Not Given)
 • Xác định cách nhìn, luận điểm của người viết (Identifying a Writer’s Views/Claims – Yes/No/Not Given)
 • Nối thông tin (Matching Information)
 • Nối tiêu đề (Matching Headings)
 • Nối đặc điểm (Matching Features)
 • Nối câu kết thúc (Matching Sentence Endings)
 • Hoàn thành tóm tắt (Summary Completion)
 • Hoàn thành ghi chú (Note Completion)
 • Hoàn thành bảng (Table Completion)
 • Hoàn thành lưu đồ (Flow-chart Completion)
 • Hoàn thành dán nhãn biểu đồ (Diagram Label Completion)
 • Câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn (Short Answer Questions)

Bài thi Đọc (tổng quát)

Các dạng câu hỏi trong bài thi Đọc (tổng quát) của hình thức thi IELTS trên máy tính sẽ tương tự như hình thức thi trên giấy. Các dạng câu hỏi thông dụng như sau:

 • Câu hỏi nhiều lựa chọn (Multiple Choice)
 • Xác định thông tin (Identifying Information – True/False/Not Given)
 • Xác định cách nhìn, luận điểm của người viết (Identifying a Writer’s Views/Claims – Yes/No/Not Given)
 • Nối thông tin (Matching Information)
 • Nối tiêu đề (Matching Headings)
 • Nối đặc điểm (Matching Features)
 • Nối câu kết thúc (Matching Sentence Endings)
 • Hoàn thành tóm tắt (Summary Completion)
 • Hoàn thành ghi chú (Note Completion)
 • Hoàn thành bảng (Table Completion)
 • Hoàn thành lưu đồ (Flow-chart Completion)
 • Hoàn thành dán nhãn biểu đồ (Diagram Label Completion)
 • Câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn (Short Answer Questions)

Bài thi Viết

Bài thi Viết (học thuật)

Các dạng câu hỏi trong bài thi Viết (học thuật) của hình thức thi IELTS trên máy tính sẽ tương tự như hình thức thi trên giấy. Các dạng câu hỏi thông dụng như sau:

 • Trong phần 1, bạn sẽ được cho một biểu đồ, bảng biểu hoặc sơ đồ và được yêu cầu mô tả, tóm tắt và giải thích các thông tin được cung cấp theo ngôn ngữ của bạn. Bạn cũng có thể sẽ được yêu cầu mô tả và giải thích số liệu, các bước của một quy trình, cách một vật hoạt động hoặc mô tả một sự vật hoặc sự kiện.
 • Trong phần 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận nhằm đưa ra quan điểm, tranh luận hoặc trả lời vấn đề nào đó

Bài thi Viết (tổng quát)

Các dạng câu hỏi trong bài thi Viết (tổng quát) của hình thức thi IELTS trên máy tính sẽ tương tự như hình thức thi trên giấy. Các dạng câu hỏi thông dụng như sau:

 • Trong phần 1, bạn sẽ được đặt vào một tình huống và được yêu cầu viết một lá thư để hỏi thông tin hoặc giải thích về tình huống đó
 • Trong phần 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận nhằm đưa ra quan điểm, tranh luận hoặc trả lời vấn đề nào đó

Nguồn: https://www.ieltsasia.org/vn/